กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: