กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปีกกล้าขาแข็ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: