กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็ดขันประชันไก่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: