กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นตุเป็นตะ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: