กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นทองแผ่นเดียวกัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: