กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นบ้าเป็นหลัง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: