กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นปี่เป็นขลุ่ย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: