กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นฝั่งเป็นฝา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: