กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นฟืนเป็นไฟ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: