กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นล่ำเป็นสัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: