กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นวรรคเป็นเวร

หมายความว่า: 
คำถัดไป: