กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นหน้าดั้ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: