กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นหุ่นให้เชิด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: