กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นหูเป็นตา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: