กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นเงาตามตัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: