กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นเนื้อเป็นตัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: