กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กรวดน้ำคว่ำขัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: