กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป่าฝุ่น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: