กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แปดเหลี่ยมสิบสองคม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: