กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไปน้ำขุ่นๆ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: