กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กาในหมู่หงส์

หมายความว่า: 
คำถัดไป: