กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผัดวันประกันพรุ่ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: