กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผิดฝาผิดตัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: