กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผิดพ้องหมองใจ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: