กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผิดสำแดง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: