กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผิดหูผิดตา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: