กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผินหลังให้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: