กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผีซ้ำด้ำพลอย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: