กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผีเข้าผีออก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: