กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผู้ชายพายเรือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: