กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผู้ดีแปดสาแหรก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: