กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผู้หญิงยิงเรือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: