กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผ่อนหนักเป็นเบา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: