กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: