กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แผ่นดินกลบหน้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: