กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แผ่นดินไม่ไร้เท่าฝบพุทรา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: