กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แผ่สองสลึง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: