กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: