กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฝรั่งบางเสาธง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: