กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฝันกลางวัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: