กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฝากผีฝากไข้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: