กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฝากเนื้อฝากตัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: