กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พระอิฐพระปูน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: