กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พริกกะเกลือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: