กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พร้อมหน้าพร้อมตา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: