กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พร้าขัดหลังเล่มเดียว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: