กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พลอยฟ้าพลอยฝน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: