กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พลัดที่นาคาที่อยู่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: