กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พลิกกระเป๋า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: