กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พูดเป็นต่อยหอย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: